Dataskydd

Ahola Digital Oy Ab Dataskyddsbeskrivning

Ahola Digital Oy Ab har åtagit sig att skydda dina individuella rättigheter och att skydda dina personuppgifter. Det finns olika sätt som du kan interagera med oss på, och av arbets- eller lag relaterade skäl som behöver vi dina personuppgifter för. Vi hanterar dina uppgifter på ett lagligt, rättvist, konfidentiellt, säkert och transparent sätt.

 

Denna externa dataskyddsbeskrivning är avsedd att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar in om dig, varför vi samlar in den, vår lagrings- och delningspraxis och vilka dina integritets rättigheter är. Denna dataskyddsbeskrivning gäller för de personuppgifter som behandlas i vårt externa register. Det externa registret innehåller personuppgifter om Ahola Groups dotterbolag och externa affärspartners anställda samt kundernas eller arbetssökandes personuppgifter.

 

I denna dataskyddsbeskrivning, när vi skriver «du», menar vi dig som anställd, kund, arbetssökande eller annan person i kontakt med oss. När vi skriver «vi» (eller liknande termer som «oss» eller «Ahola Digital») i denna dataskyddsbeskrivning, menar vi Ahola Digital Oy Ab.

 

Sekretesspolicyn för de tjänster som administreras av Ahola Digital Oy Ab finns i varje applikation eller uppsättning applikationer.

 

Utöver denna dataskyddsbeskrivning kan du läsa mer information om inställning och användning av cookies i vår cookiepolicy som finns i det nedre vänstra hörnet av vår webbplats www.aholadigital.com.

 

Registeransvarig

Ahola Digital Oy Ab
Tjärhovsvägen 2-4
67100 Karleby

FO-nummer: 2203169-2
Telefon: +358 20 7308130

 

Kontaktuppgifter för register ärenden

E-post: [email protected]

 

Registrets namn

Externt register

 

Hur använder vi dina personuppgifter och vad är den lagliga grunden för att göra det?

Behandlingen av personuppgifter baseras på en rättslig grund för behandling som är lämpligt vald för varje verktyg vi använder. Information samlas in antingen genom samtycke eller i berättigat intresse för Ahola Digital. Ett balanstest har genomförts där Ahola Digitals intresse vägs mot ditt intresse och grundläggande rättigheter.

 

Ahola Digitals policyer kräver att personuppgifter används för all åtkomstkontroll. Vi har definierat standardverktyg som alla anställda och externa affärspartners förbinder sig att använda, och som även används för extern kontakt. Att använda ett berättigat intresse representerar ett verkligt och omedelbart behov – t.ex. för att utföra arbetsuppgifter, arbetsledning, informationssäkerhet, lagstadgad arbetsuppgiftsövervakning, användande av köpta tjänster, datasäkerhet, kundtjänst, försäljning, marknadsföring och kundsupport.

 

Användningen av personuppgifter i marknadsförings-, försäljnings- och rekryterings- aktiviteter i vår verksamhet åsidosätter inte dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter. Vi samlar endast in personuppgifter som behövs för att identifiera och kommunicera med en person. Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring eller användar- profilering. Vi behandlar aldrig barns personuppgifter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som de behövs för de ändamål för vilka dina uppgifter samlades in och behandlades eller så länge som krävs enligt lagar och förordningar. Data raderas efter avslutat anställnings-, kund- eller arbetssöknings förhållande, men för vissa verktyg kvarstår de utförda aktiviteterna.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det externa registret innehåller allt eller en del av följande information:

 • Namn
  E-post
  Användarnamn
  Visnings namn
  Smeknamn
  Titel
  Organisation
  Telefonnummer
  Profilbild
  CV
  Aktivitets status
  IP
  Webbläsarinformation
  Plats
  ISP information: namn och Asn register
  Externt användar-ID
  Tredje parts användarkonto-ID

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar bara in information som du lämnar direkt till oss.

 

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Dina personuppgifter kan delas med andra i den mån vi är lagstadgade att göra det och för att fullgöra de tjänster och avtal vi har med dig. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, såsom myndigheter.

 

Dataflödesbeskrivningar för varje verktyg vi använder innehåller information om vilken data som erhålls och var servrarna finns. Vi prioriterar verktyg med alternativ inom EU, men vissa verktyg lagrar data utanför EU.

 

Vi använder tredjepartstjäster för att samla in, lagra och förmedla data. För mer information om deras policyer, besök: https://supportbee.com/privacy-policy

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information vi har från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse.

 

Alla personuppgifter vi samlar in behandlas konfidentiellt. Uppgifterna i elektronisk form lagras i informationssystem som använder ett personligt användarnamn och lösenord för autentisering, som endast utfärdas till personer anställda av Ahola Digital eller externa affärspartners. Anställda på företaget har rätt att få tillgång till uppgifterna i registret endast när deras arbete kräver det.

 

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

 

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sammanfattning av hur personuppgifter behandlas finns i denna dataskyddsbeskrivning.

 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi sparar om dig. Du kan kontrollera vilka personuppgifter som finns lagrade i registret och/eller be om en kopia av dem.

 

Du har rätt att rätta dina uppgifter. Om uppgifterna vi sparar om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att få uppgifterna korrigerade eller kompletterade. Du har även rätt att begära att Ahola Digital raderar föråldrade personuppgifter.

 

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter och bli bortglömd i dessa fall:
– du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan motiverad anledning till behandlingen,
– du invänder mot behandlingen och det inte finns någon motiverad anledning att fortsätta behandlingen.

 

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Om du bestrider riktigheten av de uppgifter som vi har registrerat om dig eller lagenligheten av behandlingen, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med din rätt att invända, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter. Behandlingen kommer att begränsas till endast lagring, tills riktigheten av uppgifterna kan fastställas, eller det kan kontrolleras om våra legitima intressen går före dina intressen.

 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om behandlingen är baserad på Ahola Digitals berättigade intresse.

 

Du har rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format.

 

Du har rätt att inte få ett beslut baserat på automatiserad behandling. På Ahola Digital använder vi inte automatiserat beslutsfattande.

 

Alla dessa rättigheter kan inte utövas i alla situationer, beroende på faktorer som till exempel grunden för behandlingen av personuppgifter. Din begäran om att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Observera att vi också kan behålla och använda din information vid behov för att uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

 

Hur kontaktar man oss?

Ahola Digital har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att skicka ett brev till:

 

Ahola Digital Oy Ab
Data Protection Officer
PB 550
FI-67701 KARLEBY

 

Om du vill utöva dina individuella rättigheter vänligen skicka ett meddelande till oss varefter vi kommer att ordna ett möte för att bekräfta din identitet. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och vi kan inte dela eller ändra dina personuppgifter utan att bekräfta din identitet först. Tidsfrist för att ge svar är i regel 1 månad. Vid komplexa eller flera förfrågningar kan tidsfristen vara 3 månader.

 

Hur kontaktar man dataskyddsmyndigheten?

Om du anser att dataskyddsförordningen har brutits vid behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också lämna in ett klagomål i den medlemsstat där du har en permanent bostad eller anställningsort.

 

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

[email protected]
www.tietosuoja.fi

Cookies